Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của trường TOMIFUJI sẽ được thực hiện dưới đây, Chúng tôi sẽ cố gắng giữ thông tin cho khách hàng với độ tin cậy và bảo mật cao.
Trường TOMIFUJI tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến thông tin cá nhân, thực thi việc xử lý thông tin cá nhân.

Nhận thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân một cách thích hợp mà không sử dụng sai hoặc các phương tiện lừa đảo khác.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết nhất.
Dưới đây là những việc sẽ sử dụng thông tin cá nhân và được sử dụng thông tin cá nhân theo sự đồng ý của bạn.

  • Mục đích sử dụng giải đáp thắc mắc, tư vấn, gởi tài liệu, hay thông báo giá.
  • Thông tin về dịch vụ

Về quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn thông tin cá nhân và ngăn chặn rò rỉ, mất hoặc hư hỏng thông tin cá nhân.

Ủy nhiệm thông tin cá nhân.

Xử lý toàn bộ thông tin cá nhân hay việc ủy thác thông tin cho người thứ 3, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ về bên thứ ba liên quan nhằm mục đích quản lý thông tin cá nhân được an toàn.

Cung cấp thông tin cá nhân của bên thứ ba

Luật bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Tiết lộ và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Nếu có sự đồng ý về việc chia sẽ thông tin cá nhân cho người thứ ba thì chúng tôi sẽ tiến hành việc công khai giúp cho bạn.
Nếu ngay lúc đó không có phản hồi đồng ý của bạn chúng tôi sẽ không hồi đáp lại.
Nếu bạn yêu cầu thay đổi nội dung thông tin cá nhân, thêm, xóa thì chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành công việc này.
Trường hợp nếu không xác nhận lại được thông tin yêu cầu trên thì chúng tôi không có chỉnh sửa.

Thay đổi chính sách

Nội dung chính sách bảo mật có thể thay đổi.
Sau khi chính sách bảo mật thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang này, trừ khi trường chúng tôi có quy định khác.

Trang TOP